Regulamin

§1 DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

 1. Sklep internetowy; Strona internetowa; Strona www – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem cotti.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę świadczenie Usługi elektronicznej.
 2. Sprzedający; Sprzedawca; Usługodawca – „SALES LOGIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Swarzędzu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Prof. Jana Rutkowskiego 3, 62-020 Swarzędz); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804940; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7773353796; REGON: 384415574; adres poczty elektronicznej: kontakt@cotti.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 736 839 132
 3. Klient; Kupujący; Zamawiający – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 5. Zarejestrowany Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym, posiada login oraz hasło do swojego konta.
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy cotti.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o aktualne przepisy prawa konsumenckiego – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020r..
 3. Sprzedającym jest cotti.pl:

„SALES LOGIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Prof. Jana Rutkowskiego 3, 62-020 Swarzędz

NIP: 7773353796; REGON: 384415574

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem, według którego realizowana jest sprzedaż.
 2. Klientem jest to osoba składająca zamówienie przez stronę sklepu cotti.pl
 3. Sklep prowadzi jedynie sprzedaż internetową.
 4. Kupujący ma świadomość, że jego dane są przechowywane na serwerach Sklepu Internetowego cotti.pl
 5. Czas przechowywania danych osobowych Kupującego (danych o zamówieniu, faktur sprzedaży, adresu e-mail, kont użytkowników) szacowany jest na okres minimum 5 lat liczony od daty złożenia zamówienia.

§3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia do wysyłki można składać:
  1. poprzez stronę internetową cotti.pl – za pomocą koszyka
  2. telefonicznie pod numerem telefonu +48 736 839 132
 2. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu zamówionego towaru na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 4. Zamówienia można składać przez 24 godzin na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Obsługa zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00.
 6. Realizacja zamówienia jest ściśle uzależniona od dostępności towaru.

§4 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. Bank: mBank
  4. Numer rachunku: 92 1140 2004 0000 3102 7925 4577
  5. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Metody płatności” oraz na stronie internetowej przelewy24.
  6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości.
  7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Realizuje płatności kartami płatniczymi – VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, PolCard, American Express.
 2. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przekroczenie tego terminu jest jednoznaczne ze zmianą statusu zamówienia na „anulowane” oraz zaniechaniem czynności związanych z realizacją zamówienia.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. Jednostki budżetowe Skarbu Państwa dokonują płatności na podstawie otrzymanej łącznie z zamówieniem faktury z terminem płatności 7 dni z zastrzeżeniem konieczności ustalenia szczegółów ze Sprzedawcą przed dokonaniem zamówienia.

§5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji zamówień jest zależny od czasu dostarczenia przesyłki. W przypadku dni świątecznych oraz wolnych od pracy termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
 2. Sklep nie odpowiada za ewentualne, niezależne od niego, problemy z dotarciem przesyłki, wynikające z błędów popełnionych przez Zamawiającego podczas składania zamówienia (tj. błędne dane teleadresowe).
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wszystkie towary są dostępne w magazynie.
 4. Aby zrealizować zamówienia cząstkowo (w kilku wysyłkach/transzach) Klient zobowiązany jest pokryć koszty każdej dodatkowo wysłanej paczki.
 5. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin.
 6. Momentem, od którego należy liczyć czas realizacji jest moment:
  1. zaksięgowania wpłaty na konto o wartości złożonego zamówienia,
  2. odnotowania wpłaty w systemie szybkich płatności transakcyjnych,
 7. Biorąc pod uwagę godziny funkcjonowania firmy należy wiedzieć, że zamówienie opłacone online (przelew, system transakcyjny) w piątek po godzinie 15:00 zostanie zaksięgowane przez pracownika nie szybciej jak w poniedziałek po godzinie 9:00 i od tego momentu liczony jest termin realizacji.
 8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu dostarczenia wybranego produktu bądź produktów.
 9. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
 10. Podczas wypełniania Formularza Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 11. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 12. Po zrealizowaniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedającego dokument potwierdzający zakup w postaci faktury
 13. Faktury w wersji elektronicznej będą udostępnione do pobrania na indywidualnej stronie ze szczegółami danego zamówienia.
 14. Klient i/lub Usługobiorca, który chce otrzymać fakturę w wersji papierowej powinien wyrazić taką chęć i powiadomić o tym Sprzedawcę.

§6 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 9. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§7 URLOP

 1. „SALES LOGIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do możliwości wstrzymania realizacji zamówień podczas trwania urlopu.
 2. Podczas trwania urlopu informacja o tym fakcie zostanie wyświetlona na Stronie internetowej i/lub poprzez informację wysyłaną na adres e-mail po złożeniu zamówienia przez Kupującego/usługobiorcę.
 3. Zamówienia będą realizowane po zakończeniu okresu urlopowego zgodnie z kolejnością składania zamówień.
 4. W przypadku pilnych zamówień prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu przyspieszenia realizacji.

§8 DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Cena dostawy kurierem jest stała dla paczek standardowych do 25 kg, zależy wyłącznie od formy płatności.
 3. Sprzedający proponuje następujące formy dostawy dla paczek standardowych do 25 kg:
 4. Paczki niestandardowe wyceniane są indywidualnie po ustaleniach ze Sprzedawcą.
 5. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający do kwoty 300 zł, powyżej tej kwota dostawa jest darmowa.
 6. Podane koszty dostawy dotyczą jedynie przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla przesyłek poza granicami Polski cena ustalana jest indywidualnie.
 7. W przypadku zakupu na odległość przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm pakowych, naklejonych na przesyłkę.
 8. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, nie należy przyjmować przesyłki. O takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować sprzedającego.
 1. Kurier DPD – 14,99
 2. Paczkomat InPost – 11,99 zł
 3. Kurier InPost – 12,99 zł


§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdy Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystający ze sklepu internetowego cotti.pl, zawierając umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi, który złoży stosowne oświadczenie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru konsumentowi.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na wskazany przez sklep adres. Wzór oświadczenia w formacie pdf konsument może pobrać ze strony sklepu (na końcu tego regulaminu).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Warunkiem jest dołączenie do wysyłki dowodu zakupu oraz formularza zwrotu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania.
 8. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Aby odstąpić od umowy należy wypełnić i przesłać do nas formularz odstąpienia od umowy (Link)

§10 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupujący ma obowiązek poinformowania sprzedającego o otrzymaniu uszkodzonego towaru w terminie nieprzekraczającym 5 dni kalendarzowych.
 2. Reklamowany towar musi zostać dostarczony Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest pisemny opis podstawy reklamacji.
 3. Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, pisemny opis podstawy reklamacji. Wzór formularzu reklamacyjnego/odstąpienia od umowy znajduje się na końcu tego regulaminu.
 4. Reklamowany towar należy wysłać firmą kurierską na koszt sprzedającego.
 5. Sprzedawca rozstrzyga reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego.
 6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę tryb postępowania przy jej realizacji.
 7. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 8. W przypadku odmowy uznania reklamacji Sprzedający przedstawi Kupującemu uzasadnienie tej odmowy.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie komisyjnie zniszczony.
 10. Aby złożyć reklamację należy wypełnić i przesłać do nas formularz reklamacyjny (Link)

§13 KONTA UŻYTKOWNIKÓW I NEWSLETTER

 1. Sprzedający w procesie składania Zamówienia i/lub tworzenia nowego Zarejestrowanego Użytkownika może żądać od Klienta/Usługobiorcy następujących danych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu,
  4. Adres IP (pobierany automatycznie w momencie składania zamówienia),
  5. Hasło (podczas rejestracji), które jest kodowane i nie ma możliwości jego odczytu,
  6. Adres do doręczenia, adres korespondencyjny,
  7. Dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres prowadzenia działalności).
 2. Zarejestrowany użytkownik może uzyskać dostęp do swojego konta jedynie po podaniu loginu (adresu e-mail) oraz hasła.
 3. Kupujący/Usługobiorca, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych dobrowolnie podał swój adres e-mail do tego celu.
 4. Adresy e-mail wszystkich Klientów/Usługobiorców nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 5. Kupujący/Usługobiorca, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera będzie otrzymywać od Usługodawcy wiadomości e-mail z informacjami o Produktach, promocjach, nowościach od Sprzedającego.
 6. Kupujący/Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu należy poinformować Sprzedającego poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres kontakt@cotti.pl.
 7. W przypadku rezygnacji przez Kupującego/Usługobiorcę z otrzymywania Newslettera, jego adres e-mail zostanie całkowicie usunięty z bazy danych Sprzedającego po otrzymaniu takiej dyspozycji od Kupującego/Usługobiorcy.
 8. Odstępstwem od §13 pkt. 7 jest sytuacja, w której Kupujący/Usługobiorca jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu Internetowego (posiada login oraz hasło do swojego konta). W takim wypadku dane Kupującego pozostaną w zbiorach Sprzedającego chyba, że Kupujący/Sprzedający wyrazi wolę całkowitego usunięcia danych ze zbioru Sprzedającego.
 9. Zarejestrowany Użytkownik może samodzielnie wyłączyć opcję otrzymywania Newslettera z poziomu edycji swoich danych po uprzednim zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 10. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo żądać od Usługobiorcy usunięcia swojego konta.
 11. Kupujący/Usługobiorca (również niebędący Zarejestrowanym Użytkownikiem) ma prawo żądać od Sprzedającego usunięcia danych dotyczących jego zamówienia bez możliwości usunięcia faktury i dokumentów księgowych przed upływem okresu, o którym mowa w §2 pkt. 6..

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI